Projecten

2016-nu

Ondersteunen en adviseren Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

De Omgevingswet komt er aan. Rijkswaterstaat ondersteunt het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bij de digitalisering van de Omgevingswet. Ik adviseer bij het ontwerpen van de gebruikerstoepassingen van het Digitaal Stelsel. Daar maken het huidige Omgevingsloket online (Olo) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) onderdeel van uit. De werkzaamheden zijn divers. Ze omvatten bijvoorbeeld het maken van klikmodellen in Axure, het organiseren van gebruikerstesten en het analyseren van de ontwerp wetgeving. Ik help mee de wet begrijpelijk te maken voor de ontwikkelaars.

voor Rijkswaterstaat / InfoMil

2016-nu

Adviseren digitaliseerbaarheid Omgevingswet

Ik draai mee in het digitaliseerbaarheidsteam van Rijkswaterstaat. Dit team ondersteunt de schrijvers van de Omgevingswet. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe wetgeving straks digitaal toegankelijk is.

voor Rijkswaterstaat / InfoMil

2008-nu

Beheer van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Sinds 2008 ben ik betrokken bij de AIM. Ik ben de bouwer. Samen met Rijkswaterstaat vertaal ik de wetgeving in vragen en antwoorden. Daarna verwerk ik deze in de kennissoftware van de AIM. Hierbij hou ik ook rekening met toekomstige veranderingen, zoals de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

met Impactive, voor Rijkswaterstaat / InfoMil

2016-nu

Tekstschrijver PGS Nieuwe Stijl

De nieuwe Omgevingswet vraagt om duidelijker en leesbaarder PGS richtlijnen. De PGS Beheerorganisatie herziet daarom de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Ik werk daar aan mee als tekstschrijver voor PGS 8 ("Opslaan van organische peroxiden").

met SPPS consultants, voor het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

2014-2017

Ontwikkelen en beheren Regelhulp AIM-op-Maat

Deze voorziening geeft ondernemers uitleg over wat ze op grond van het Activiteitenbesluit moeten doen. Daarbij zet ik de regels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling om in duidelijke acties.

met Impactive, voor Rijkswaterstaat / InfoMil en het ministerie van Economische Zaken

2014

Adviseren Omgevingsloket online

Ondersteuning en advisering aanpassing aanvraagformulier omgevingsvergunning milieu in het Omgevingsloket online

voor Rijkswaterstaat / InfoMil

2013

Ondersteunen wijziging Activiteitenbesluit in het kader van de actualisering PGS-richtlijnen

met SPPS consultants, voor het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

2013

Uitvoeren onderzoek "Rekengrondslag VTH taken provincies"

met SPPS consultants, voor het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het IPO

2011-2012

Opzetten database voor CCS-projecten (CO2-afvang en opslag), inclusief het ontwikkelen van een data invoerformulier met dataverwerking in MS Excel

met SPPS consultants, voor het Global CCS Institute

2010

Uitvoeren onderzoek "Aantallen vergunningplichtige inrichtingen 2e fase modernisering algemene regels"

met SPPS consultants, voor het ministerie van VROM

2010

Ondersteunen bij het berekenen van het effect van het opnemen van agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit op de administratieve lasten

voor SPPS consultants

2010

Uitvoeren onderzoek "Aantallen vergunningplichtige inrichtingen 2e fase modernisering algemene regels"

met SPPS consultants, voor het ministerie van VROM

2009

Uitbrengen advies met betrekking tot het project "Inhoud basistakenpakket Regionale uitvoeringsdiensten"

voor het ministerie van VROM

2009 - 2010

Actualisatie PGS 16 LPG Afleverinstallaties

met Milieu-adviesbureau Opifex bv, voor het ministerie van VROM

2009

Uitvoeren Quick Scan Contracten Bouw Tankput bij Service Terminal Rotterdam

voor Milieu-adviesbureau Opifex bv

2009

Eindredactie projectvoorstel "Waste Management Oman: Proposal for a cooperation between OESHC and DCMR"

voor Schell & Pasveer BV

2009

Eindredactie rapport "Environmental Law in Oman - Restructuring the Legal Framework"

voor Schell & Pasveer BV

2008 - 2009

Uitvoering onderzoek "Extra activiteiten onder milieuaansprakelijkheid"

met SPPS consultants, voor het ministerie van VROM

2008 - 2009

Ondersteunen voorbereiding migratie Activiteitenbesluit Internet Module naar het Omgevingsloket

met SPPS consultants, voor InfoMil

2008 - 2009

Opstellen Informatieblad Revi III

voor het ministerie van VROM

2008

Eindredactie PGS 13 "Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen"

met SPPS consultants, voor het ministerie van VROM

2008

Ondersteunen onderbrengen vellenoffset en natuursteenbewerking onder het Activiteitenbesluit

met SPPS consultants, voor het ministerie van VROM

2008

Actualisatie website ministerie van VROM met betrekking tot het Besluit externe veiligheid inrichtingen

met Piet Pasveer Milieuadvisering, voor het ministerie van VROM

2007 - 2008

Uitvoeren project "Bedrijfstakken onder algemene regels 2e tranche"

met Erik van Vliet Milieumanagement & Advies, voor het ministerie van VROM

2007

Ondersteunen ontwikkelen Activiteitenbesluit Internet Module

met Erik van Vliet Milieumanagement & Advies, voor InfoMil

2007

Eindredactie PGS 7 "Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen"

voor het ministerie van VROM

2007 - 2008

Actualisatie PGS Propaan

met Milieu-adviesbureau Opifex bv, voor het ministerie van VROM

2007

Uitvoeren onderzoek "Bedrijfsvoering LPG- en propaaninstallaties - is wet- en regelgeving toereikend?"

met Milieu-adviesbureau Opifex bv, voor het ministerie van VROM

2007

Opstellen Handreiking PGS 15

met Piet Pasveer Milieuadvisering, voor het ministerie van VROM

2005 - 2006

Uitvoeren project "Vergunningplichtige activiteiten naar algemene regels na 2007"

met Erik van Vliet Milieumanagement & Advies, voor het ministerie van VROM

2004 - 2005

Vergunningverlenen Wet milieubeheer voor met name de voedingsmiddelenindustrie, op- en overslagbedrijven en de metaalbranche

voor DCMR Milieudienst Rijnmond

2004 - 2005

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het opstellen van algemene regels (AMvB) ten behoeve van de metalektro industrie

met Erik van Vliet Milieumanagement & Advies, voor InfoMil

2004

Actualisatie Handboek Milieuvergunningen voor de onderwerpen KWS2000, Convenant Verpakkingen en Eural

voor Kluwer

2004

Instructie Oplosmiddelenbesluit

voor provincie Overijssel

2004

Actualisatie milieuvergunning scheepswerf

voor provincie Overijssel

2004

Beoordeling milieujaarverslag scheepswerf

voor provincie Overijssel

2004

Beoordeling Oplosmiddelenboekhouding

voor Tomassen Milieuadvies

2004

Inventarisatie naar het aanbod en verwerkingsmogelijkheden van biomassa

voor Stadsgewest Haaglanden

2002 - 2003

Uitvoeren project voorbeeldvergunningen in het kader van de Wegwijzer Vergunning op hoofdzaken / Vergunningverlening op maat van het ministerie van VROM

voor InfoMil

2003

Auteur Rubriek Lucht (met de onderdelen Luchtverontreiniging, NeR en geurhinder) van het Handboek Milieuvergunningen

voor Kluwer

2003

Medewerker programmabureau Met preventie naar duurzaam ondernemen

voor InfoMil

2002 - 2003

Onderzoek naar emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) binnen de metaal- en elektrotechnische industrie

met DHV Milieu & Infrastructuur voor het ministerie van VROM

2001 - 2002

Vergunningverlening afvalstoffenbedrijven

voor provincie Noord-Brabant

2001

Organisatie en uitvoering voorlichtingsbijeenkomsten Oplosmiddelenbesluit

voor InfoMil

2001

Onderzoek naar monitoring VOS-emissies in Illinois (USA) in het kader van de ontwikkeling van een systeem van emissiehandel in Nederland

met DHV Milieu & Infrastructuur, voor InfoMil

1999 - 2000

Helpdeskcoördinator, verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de InfoMil helpdesk, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau

bij InfoMil

1998 - 2000

Secretaris Stuurgroep KWS2000

bij InfoMil

1999 - 2000

Ondersteuning ministerie van VROM bij de implementatie van de Europese Oplosmiddelenrichtlijn

bij InfoMil

1998 - 2000

Ondersteuning van het overleg tussen ministerie van VROM en het bedrijfsleven (brancheorganisaties) over stand der techniek en het beleid ten aanzien van de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) van na 2000

bij InfoMil

1998 - 2000

Advisering ministerie van SZW over arbeidsomstandighedenwetgeving inzake het werken met oplosmiddelen

bij InfoMil

1997 - 2000

Uitvoering helpdesk InfoMil

bij InfoMil

1997 - 2000

Verzorgen van voorlichting bij bedrijven, bedrijfstakorganisaties en decentrale overheden over toepassing van de Nederlandse emissierichtlijn Lucht, KWS2000 en het VOS-beleid van na 2000

bij InfoMil

1997 - 1998

Medewerker Stafbureau Nederlandse emissierichtlijn Lucht

bij InfoMil

1990 - 1997

Diverse projecten, met als zwaartepunt het adviseren van gemeenten en provincies op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer voor bedrijven in de zwaardere milieucategorie

bij Milcura Milieuconsultants, de gemeente Arnhem en de provincie Noord-Brabant